DE ACTIE:

Van 15-02-2017 t/m 10-05-2017 loopt de actie: "Bestel en maak kans op gratis toegang en een meet & greet met Max Verstappen tijdens de Jumbo Familie Racedagen". In deze periode loten wij 8 prijswinnaars, die elk een introducee mee mogen nemen. De volledige actievoorwaarden lees je hieronder.

ACTIEVOORWAARDEN

Versie: 1.0

Datum: 15 februari 2017

Deze voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Bestel en maak kans op gratis toegang en een meet & greet met Max Verstappen tijdens de Jumbo Familie Racedagen’’ (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie wordt u aangeboden ter promotie van Verstappenshop.nl. Verstappenshop.nl, een handelsnaam van The Merchandise Company B.V., is gevestigd aan Tolhuisweg 5, 6071RG te Swalmen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34304948.

U kunt deelnemen via www.verstappenshop.nl (hierna: “de Website”). Door deelname aan de Actie maakt u tevens kans op een van de prijzen (hierna: “Prijs of Prijzen”), die in artikel 3 staan omschreven.
Deze Voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand, zodat u deze makkelijker kunt opslaan en printen.

 

ARTIKEL 1. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1.1. U mag alleen deelnemen aan de Actie indien u 18 jaar of ouder bent en u woonachtig bent in Nederland. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers deelnemen aan de Actie en persoonsgegevens achterlaten.
1.2. U kunt deelnemen aan de Actie door een bestelling te plaatsen via de Website. Door de bestelling te plaatsen neemt u automatisch deel aan de Actie. Geretourneerde bestellingen zijn uitgesloten van de Actie.
1.3. Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.
1.4. U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de Prijs(informatie) te kunnen toesturen.
1.5. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Verstappenshop.nl alsmede eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
1.6. U kunt maximaal 1 keer per loting binnen het betreffende tijdvak deelnemen aan de Actie.
1.7. U kunt deelnemen aan de Actie van 15 februari 2017 tot en met 10 mei 2017. Binnen deze periode vinden 4 lotingen plaats, waarbij u middels het plaatsen van een bestelling binnen het betreffende tijdvak deelneemt aan de Actie. In artikel 2.2 vindt u wanneer de lotingen plaatsvinden en binnen welke tijdvakken u een bestelling moet plaatsen om deel te kunnen nemen aan de Actie. Alleen als u binnen deze tijdvakken een bestelling plaatst kunt u deelnemen aan de Actie. Met bestellingen die buiten deze tijdvakken worden geplaatst kunt u geen kans meer maken op een Prijs.

 

ARTIKEL 2. BEPALEN VAN DE WINNAAR(S)
2.1. Uitsluitend indien u deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze, maakt u kans op het winnen van een Prijs.
2.2. De prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. Er vinden in totaal 4 lotingen plaats. Deze lotingen vinden plaats op:

1. 1 maart 2017, over de bestellingen die tussen 15 februari 2017 en 28 februari 2017 zijn geplaatst.
2. 3 april 2017, over de bestellingen die tussen 1 maart 2017 en 31 maart 2017 zijn geplaatst.
3. 1 mei 2017, over de bestellingen die tussen 1 april 2017 en 30 april 2017 zijn geplaatst.
4. 11 mei 2017, over bestellingen die tussen 1 mei 2017 en 10 mei 2017 zijn geplaatst.

De lotingen worden verricht door een persoon die geen direct belang heeft bij de Actie en bij Verstappenshop.nl.
2.3. De prijswinnaar krijgt automatisch bericht per e-mail. De uitslag van lotingenen op 1 maart, 3 april en 1 mei van de Actie wordt bekendgemaakt binnen 21 dagen nadat de loting heeft plaatsgevonden. De winnaar van de uitslag van de loting van 11 mei wordt binnen 3 dagen na de trekking bekend gemaakt.
2.4. U dient de Prijs binnen 7 dagen na bekendmaking te accepteren. Anders zal de Prijs aan een andere deelnemer worden vergeven of geheel te komen te vervallen. Dit ter keuze van Verstappenshop.nl.
2.5. De Prijs is niet in te wisselen voor geld.
2.6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.7. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

 

ARTIKEL 3. DE PRIJZEN
3.1. Er zijn in totaal 8 Prijzen te winnen, te weten:
Datum loting Prijs Aantal
Loting 1 maart 2017 2 F1 Paddock dagkaarten voor de Jumbo Familie Racedagen op Circuit Park Zandvoort t.w.v. EUR 25,- per stuk en een Meet & Greet met Max Verstappen.
Loting 3 april 2017 2 F1 Paddock dagkaarten voor de Jumbo Familie Racedagen op Circuit Park Zandvoort t.w.v. EUR 25,- per stuk en een Meet & Greet met Max Verstappen. 
Loting 1 mei 2017 2 F1 Paddock dagkaarten voor de Jumbo Familie Racedagen op Circuit Park Zandvoort t.w.v. EUR 25,- per stuk en een Meet & Greet met Max Verstappen. 
Loting 11 mei 2017 2 x F1 Paddock dagkaarten voor de Jumbo Familie Racedagen op Circuit Park Zandvoort t.w.v. EUR 25,- per stuk en een Meet & Greet met Max Verstappen. 

3.2. Indien een Prijs bestaat uit toegangstickets tot een evenement, kunt u bij afgelasting geen aanspraak maken op enige compensatie.
3.3. Verstappenshop.nl heeft het recht om de namen van de prijswinnaars, alsmede beeld- en geluidsmateriaal tijdens het evenement te maken en in te zetten voor publiciteitsdoeleinden, die verband houden met de Actie. Verstappenshop.nl is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar(s).

 

ARTIKEL 4. RECHTEN VERSTAPPENSHOP.NL
4.1. Verstappenshop.nl behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Verstappenshop.nl.
4.2. Verstappenshop.nl heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
4.3. Verstappenshop.nl behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Verstappenshop.nl verlangd kan worden.

 

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u uitvoert op de Website ten aanzien van de Actie. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Verstappenshop.nl daarom geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website en deelname aan de Actie, tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.
5.2. Verstappenshop.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, en gemiste besparingen door het niet of niet volledig functioneren van de Website.
5.3. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Verstappenshop.nl.
5.4. In geval van overmacht is Verstappenshop.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

ARTIKEL 6. PERSOONSGEGEVENS
6.1. Verstappenshop.nl respecteert de privacy van deelnemers aan de Actie. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Van de persoonsgegevens die uw invult voor het plaatsen van uw bestellen gebruiken wij de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de deelname aan de Actie: NAW-gegevens en e-mailadres. Wij vragen deze persoonsgegeven ten behoeve van:
- het kunnen verstrekken dan wel leveren van de Prijs. Verstappenshop.nl kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het verstrekken dan wel leveren van de Prijs.
6.2. In de privacyverklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de omgang met persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 7. ONDERHOUD EN WIJZIGINGEN
7.1. Verstappenshop.nl behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar servers. Verstappenshop.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schade jegens u gehouden zijn.

 

ARTIKEL 8. KLACHTEN
8.1. Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Verstappenshop.nl door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
8.2. Verstappenshop.nl zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie geven op uw klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Verstappenshop.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op uw klacht.

 

ARTIKEL 9. OVERIGE BEPALINGEN
9.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken.
9.2. Verstappenshop.nl draagt kansspelbelasting af aan de Belastingdienst. De genoemde Prijzen zijn voor de winnaars dus belastingvrij.
9.3. Verstappenshop.nl handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. In geval van strijdigheid van de algemene voorwaarden met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, prevaleren de bepalingen uit de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
9.4. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 10. CONTACT
Verstappenshop.nl
Tolhuisweg 5
6071 RG Swalmen
info@verstappenshop.nl